Relé pro monitorování cos Phi a činného proudu

Sirius 4UG4832.jpgPomocí jediného relé 3UG4641 můžete vyhodnocovat cos φ a činný proud. Hodnoty účiníku cos φ a odběru činného proudu motoru závisí na jeho zatížení. Obě veličiny tedy slouží k vyhodnocování míry zatížení. Zatímco cos φ je vhodnější k vyhodnocení odlehčení zařízení, např. chodu naprázdno, činný proud vypovídá o míře zatížení v celém rozsahu momentové charakteristiky motoru.

Monitorovací relé 3UG4841 mají navíc rozhraní IO-Link pro přenos naměřených hodnot a diagnostických hlášení do programovatelného automatu, který podporuje toto rozhraní.

Aplikace:

Konkrétní aplikace vyplývají z následující tabulky:

Monitorovaný parametr Stav zařízení
Cos φ nebo činný proud
 • Chod naprázdno (čerpadlo)
 • Velký pokles zatížení - na minimální hodnotu
 • Přetížení (ucpaný filtrační systém)
 • Jednoduché měření cos φ za účelem řízení kompenzačního zařízení
 • Jednoduché řízení odběru energie
 • Přerušený vodič mezi rozváděčem a motorem

Charakteristické vlastnosti:

 • Použití ve všech napájecích sítích AC 90 - 690 V
 • Vhodné také pro 1fázové motory, které za chodu naprázdno odebírají proudu menší než 0,5 A
 • Snadné nastavení mezních hodnot odečtením skutečné hodnoty zvolené veličiny na displeji
 • Monitorováním činného proudu v režimu "intervalu hodnot" se dá vyhodnotit přerušení vodiče mezi rozváděčem a motorem anebo výpadek fáze
 • Monitorování míry zatížení motoru nezávisle na napětí
 • Volba monitorované veličiny - buď cos φ nebo činný proud Ires
 • Rozhraní IO-Link k přenosu naměřených hodnot do PLC

Výklad k závislosti účiníku cos φ a činného proudu na zatížení motoru

Příklad charakteristiky cos φ a činného proudu na zatížení motoru 15 kW

Charakteristika

Charakteristiky znázorněné na obrázku zobrazují průběh cos φ a činného proudu v závislosti na proudu, který motor odebírá. Z obrázku je patrné, že pro monitorování chod motoru naprázdno nebo velkého snížení zatížení až na minimální hodnotu, je nejlepší vyhodnocovat cos φ. Naproti tomu malý pokles zatížení pouze v oblasti jmenovitého momentu nejlépe vyhodnotíme monitorováním činného proudu motoru.

Charakteristika činného proudu (součin zdánlivého proudu a cos φ) má v celém rozsahu zatěžování motoru lineární průběh. Proto je tato veličina nejvhodnější k monitorování míry zatížení motoru v celém rozsahu jeho momentové charakteristiky.