Synchronní generátory 1FC3

Synchronní generátory pro nízké napětí, vyšší výkony

Synchronní generátor 1FC3, 1FC4Stroje řady 1FC3 jsou třífázové synchronní generátory pro nízké napětí,vyšší výkony. Provedení je bezkartáčové. Skládají se z generátoru střídavého proudu (hlavní stroj) a z budiče s rotujícím usměrňovačem. Rotory hlavního stroje a budiče se nachází společně s rotujícím usměrňovačem a ventilátorem na jedné hřídeli. Části, které slouží k regulaci napětí jsou umístěny ve svorkovnicové skříni. Všechny tyto díly tvoří spolu se svařovaným krytem a ložisky jednu stavební jednotku.

Hlavní stroj má rotor s vyniklými póly. Třífázové vinutí je vyvedeno na čtyři svorky a zapojeno do hvězdy. Hvězda je vyvedena. Ke zlepšení dynamické stability u asymetrického zatížení je rotor vybaven tlumícím vinutím.

Budič je střídavý generátor s vnějšími póly se stejnoměrným budícím vinutím ve statoru. Střídavé vinutí rotoru napájí přes rotující usměrňovač vinutí v rotoru hlavního stroje.

Rotující usměrňovač je diodový modul, zapojen do třífázového můstku, který je vybaven ochranou proti přepětí.

Základní mechanické provedení je dvouložiskové provedení s krytím IP 23 s vytaženými patkami. Další varianty jsou patko-přírubová, případně jiná provedení. Svazek plechů statoru je zalisován do pevné svařované skříně a je zajištěn proti otočení.. Rotor generátoru je kompaktní díl stroje s klecí tlumiče (amortiséru) v magnetovém poli. Je buzen pomocí integrovaného budiče. Stator budícího stroje (budiče) se nachází v ložiskovém štítu na přední straně. Ložiskové štíty jsou z jakostní šedé litiny, případně svařované. Usměrňovač a ochranný varistor jsou uchyceny letmo mimo stroj na NS - straně (přední straně). Toto řešení umožňuje jejich jednoduchou výměnu. V případě speciálních provedení je umístěn i uvnitř stroje Stroj je chlazen průchozím způsobem. Toto zajišťuje optimální chlazení stroje. Ventilátory jsou do osových výšek 350 mm hliníkové. Pro větší osové výšky jsou svařované konstrukce. Ochranné krytí je zajištěno žebrovanými plechy na vstupu a výstupu vzduchu. Pro provoz v prašném prostředí může být generátor na straně vstupu vzduchu vybaven filtrem.

Na přání mohou být generátory dodávány s vyšším stupněm krytí než je IP 23, případně také s vodním nebo vzduchovým chladičem. Prostorná skříň svorkovnice se nachází na horní části skříně statoru generátoru. Obsahuje veškeré, pro napojení a funkci generátoru potřebné vybavení, včetně regulátoru. Svorky jsou uspořádány na 6-svorkové lišty. Generátory mohou být doplňkově rovněž vybaveny teplotními čidly ve vinutí statoru a v ložiscích. Ve standardním provedení se generátor dodává s nevyvrtanými výstupními otvory pro kabely. Na přání mohou být dodána vstupní hrdla kabelů s PG - šroubeními.

Vlastnosti:

  • Generátory odpovídají stupni odrušení podle EN 60 034 – 1/A2
  • Provedení generátorů odpovídá normám IEC 34 a EN 60034 a tím také DIN EN 60034 (VDE 0530)
  • Napětí 400 V při 50 Hz, nebo 450 V při 60 Hz
  • Asymetrické zatížení podle DIN EN 60034-1 článek 22