Comfort panely

Panely pro náročné vizualizační úlohy

TIA Portal

Složité automatizační projekty s sebou nesou značné požadavky na robustnost a funkč¬ní schopnosti ovládacích zařízení. V současnosti jsou běžně požadovány integrované diagnostické funkce, jednoduchý a intuitivní proces uvedení řídicího systému do provo¬zu a vysoký stupeň zabezpečení všech dat. Toto a ještě podstatně více nabízejí ovládací panely nové řady Simatic HMI Comfort Panel od společnosti Siemens.

Ovládací panely Simatic HMI Comfort Panel jsou charakteristické velmi kvalitním displejem TFT s podsvícením světelnými diodami (LED). Velikosti disple¬jů jsou v rozmezí od 4 do 22", a to tak, aby bylo možné uspokojit veškeré požadavky plynoucí z jed¬notlivých automatizačních úloh. Velmi vý¬znamnou předností nových panelů je sku¬tečnost, že nabídka funkcí panelu je stejná pro displeje všech velikostí, navíc v mnoha směrech překonává nabídku funkcí i nejvýkonnějšího panelu předchozí řady.

Uživatel se pouze musí rozhodnout, jak velký dis¬plej potřebuje a jakému způsobu ovládání dává přednost. Skupina panelů HMI Comfort obsahu¬je modely s pohodlným ovládáním pro¬střednictvím dotykové obrazovky i mode¬ly s volně programovatelnými funkčními klávesami. Všechny panely s doty¬kovou obrazovkou lze standardně namon¬tovat jak na „šířku“, tak i na „výšku“, aby bylo možné optimálně využít prostor, kte¬rý je k dispozici. Speciální postavení má nejmenší model řady, KTP400 Comfort. Panel, který je jako jediný v řadě současně vybaven dotykovou obrazovkou i funkční¬mi klávesami.

Široká nabídka standardních i rozšiřujících funkcí

Klikněte pro zvětšení

K dispozici vedle základních funkcí, jimiž jsou sledování a ovládání řízeného technolo¬gického zařízení, archivace historických dat, využívání systému správy receptur a ochra¬na před neoprávněným přístupem, je i velké množství nadstandardních funkcí. Jestliže operátor u panelu potřebuje dopl¬ňující informace z vnitropodnikového intra¬netu, jednoduše použije integrovaný webový prohlížeč. Není-li k dispozici přímý přístup na intranet, lze potřebnou dokumentaci uložit přímo do panelu k zobrazení programy Adobe Acrobat (*.pdf) nebo Microsoft Excel, popř. Word. Pro potřeby údržby lze spustit program Media Player s instruktážními videozáznamy, které názorně představí potřebné pracovní po¬stupy. Aby bylo možné splnit i ne zcela ty¬pické požadavky, jsou mimo velkého množ¬ství předpřipravených funkcí k dispozici také uživatelské skripty v programu Visual Basic. Jednou z nejdůležitějších funkcí automa¬tizačního systému je včasná diagnostika jeho poruch. Panely řady HMI Comfort automa¬ticky přebírají diagnostické údaje z diagnos¬tického systému podřízených průmyslových PLC řady Simatic S7, který okamžitě infor¬muje o problému formou textového hlášení a současně jej pomáhá lokalizovat. Zároveň je k dispozici grafický objekt, který přímo na obrazovce panelu zprostředkuje sledová¬ní všech komponent připojených k téže ko¬munikační síti jako panel.

Všechny přístroje řady Simatic HMI Comfort Panel také podporují standard Profinenergy s jeho funkcí vypínání displeje panelů již při krátkých přestávkách ve výrobě, což umož¬ňuje velmi efektivně řídit spotřebu energie a významně spořit náklady. Podsvícení dis¬pleje lze tlumit, až zcela vypnout, a tak panel co nejlépe přizpůsobovat měnícím se světel¬ným podmínkám.

Snadné konfigurování a provoz

Nové panely HMI Comfort se konfigurují pomocí nejmodernějšího komplexního inženýrského nástroje s označením Totally Inte¬grated Automation Portal. Jde o první skutečně systémově pojatý inže¬nýrský nástroj poskytující jednotné vývojo¬vé prostředí pro veškeré automatizační úlohy řešené při použití automatizační techniky od společnosti Siemens. Systém TIA Portal je na¬vržen tak, že s ním mohou pohodlně a s vel¬kou produktivitou pracovat jak úplní začáteč¬níci, tak i zkušení uživatelé. V rámci systému jsou uživatelům k dispozici veškeré potřebné dílčí nástroje. Základem systému TIA Portal je objektově orientovaná struktura s centralizova¬nou správou dat, která automaticky brání vlo¬žení chybných údajů a zajišťuje konzistenci dat v rámci automatizačního projektu jako celku.

Zásadního zjednodušení doznala u nové řady panelů HMI Comfort činnost pracovníků údržby. Jestliže vloží do panelu odpoví¬dající paměťovou kartu, automaticky se na ni uloží veškerá data automatizačního projektu. Nastane-li změna v projektu, tato se automaticky promítne i na paměťovou kar¬tu. Při poruše panelu pak stačí kartu vyjmout a vložit do náhradního panelu, který, jakmile se do něj projekt z karty automaticky stáhne, může začít ihned pracovat. Pracovník údržby nepotřebuje k této práci žádné speciální zna¬losti ani programovací přístroje.

V panelu řady HMI Comfort lze vytvo¬řit proceduru archivace časových průběhů měřených veličin a došlých textových zpráv do archivačních souborů. Takto uložená data jsou připravena k zobrazení na displeji pa¬nelu nebo k exportu do jiného zařízení. Data jsou zabezpečena i proti výpadku napáje¬ní, přičemž je zaručeno, že výpadek napáje¬ní nezpůsobí narušení archivačního souboru.

Panely řady HMI Comfort jsou urče¬ny především ke komunikaci s PLC řady Simatic S7, kdy se naplno projeví příno¬sy konceptu zcela integrované automatizace (TIA). Je-li tře¬ba, lze zajistit jejich připojení k automatizační technice zna¬ček Allen-Bradley, Mitsubishi, Modicon a Omron. Další mož¬ností je využít panel jako klient v systému OPC. Panely s displejem s úhlopříčkou délky 15" a více mají vedle standardní¬ho dvouportového ethernetové¬ho přepínače navíc ještě jedno nezávislé ethernetové rozhraní, které umožňuje panelu komunikovat s vnitropodnikovou sítí odděleně od sítě výrobní.

Velké změny nastaly také v oblasti správy zařízení na dálku. Posílání e-mailů s informa¬cí, že se něco stalo s řízeným technologickým zařízením či s řídicím systémem, není u pane¬lů řady HMI Comfort podmíněno žádnou dal¬ší licencí. Ke komunikaci s panelem na dálku je k dispozici nadstavba Sm@rtServer, umož¬ňující nejen sledovat a ovládat technologické zařízení stejně jako z panelu, ale také přehrát v panelu projekt, znovu spustit panel, popř. změnit receptury či uživatele a jejich přístu¬pová práva. Z panelu lze rovněž takto na dál¬ku do archivačních souborů. Takto uložená data jsou připravena k zobrazení na displeji pa¬nelu nebo k exportu do jiného zařízení. Data jsou zabezpečena i proti výpadku napáje¬ní, přičemž je zaručeno, že výpadek napáje¬ní nezpůsobí narušení archivačního souboru. Panely řady HMI Comfort jsou urče¬ny především ke komunikaci s PLC řady Simatic S7, kdy se naplno projeví příno¬sy konceptu zcela integrované automatizace (TIA). Je-li tře¬ba, lze zajistit jejich připojení k automatizační technice zna¬ček Allen-Bradley, Mitsubishi, Modicon a Omron. Další mož¬ností je využít panel jako klient v systému OPC. Panely s dis¬plejem s úhlopříčkou délky 15" a více mají vedle standardní¬ho dvouportového ethernetové¬ho přepínače navíc ještě jedno nezávislé ethernetové rozhra¬ní, které umožňuje panelu ko¬munikovat s vnitropodnikovou sítí odděle¬ně od sítě výrobní.

Pro začínající programátory panelů řady HMI Comfort jsou připraveny tzv. startovací balíčky, umožňující za velmi výhodnou cenu pořídit panel řady HMI Comfort, vývojové prostředí WinCC V11 Comfort (TIA Portal), paměťovou kartu, kabel a ochranné fólie (pro modely s dotykovou obrazovkou).

Kompletní spektrum Comfort panelů:

Číslo v označení panelu udává velikost displeje (např. 400 = 4“).

Klikněte pro zvětšení