Sinamics G120 - Bezpečnostní funkce

Bezpečnostní funkce systémů (Safety Functions) zabudované v měničích SINAMICS G120 a G120D

Měniče Sinamics G120 a G120D jsou vybaveny vstupy vhodnými pro bezpečné aplikace, které splňují požadavky na bezpečnost dle:

  • Dle EN954-1 kategorie 3
  • Dle EN61508 SIL 2
  • Dle EN ISO 13849-1 PL d
  • Dle EN61800-5-2 STO, SS1, SLS, SSM, SDI

Uvedené vlastnosti měničů byly certifikovány nezávislými institucemi.
Koncept bezpečnostních funkcí naší firmy je podrobně popsán na této stránce.

O aktivaci bezpečnostních funkcí rozhoduje u Sinamics G120 řídící jednotka.

Konkrétně jednotky CU240E-2 (všech verzi) nabízejí bezpečnostní funkci STO, verze označené –F nabídnou i další bezpečnostní funkce: SS1, SLS, SSM a SDI. Měnič Sinamics G120D nabízí pouze řídící jednotky označené –F.

Safe Torque Off (STO) – Bezpečný stav STOP

Popis funkce

Tato funkce svým mechanizmem zajistí měnič proti neočekávanému spuštění dle EN 60204-1, oddíl 5.4. Funkce STO blokuje řídící pulsy k výkonové jednotce a zajistí tak odpojení motoru od napájení (to odpovídá stavu STOP Kategorie 0 dle EN 60204-1). Pohon je tedy ve stavu bez momentu na hřídeli motoru. Tento stav je dále v měniči interně kontrolován.

Bezpečnostní funkce STO

Použití a zákaznické výhody

Funkce STO způsobí okamžité odpojení motoru od měniče, tzv. volný doběh motoru. Funkce STO se používá v případech, kde zátěž je takového charakteru, že pohon se zastaví okamžitě nebo v krátkém čase působením tření nebo momentu na hřídeli motoru a tato prodleva nemá vliv na bezpečnost pohonu.

Safe Stop 1 (SS1) – Bezpečné zastavení

Popis funkce

Funkce SS1 bezpečně zastaví pohon dle EN 60204-1, STOP Kategorie 1.
Aktivací funkce SS1 začne měnič automaticky snižovat výstupní frekvenci po nastavené a monitorované doběhové rampě s tím, že po dosažení frekvence 2 Hz na výstupu automaticky aktivuje funkci STO a SBC (bezpečná řízení brzdy motoru).
V případě, že měnič nemůže dodržet předem nastavenou doběhovou rampu a je požadováno zastavení, pak měnič aktivuje funkci STO a případně i SBC.

Bezpečnostní funkce SS1

Použití a zákaznické výhody

Funkce SS1 eliminuje náročné požadavky na komplexní externí sledování průběhu zastavení pohonu. Navíc v případě častého požadavku na bezpečné brzdění lze s výhodou použít uvedené mechanismy a tak snížit náklady na údržbu nebo redukovat mechanické stresy pohonu.
Funkce SS1 je navržena pro použití v aplikacích, kde je požadováno kontrolované zastavení. Typickým příkladem jsou centrifugy nebo dopravníky.

Safely Limited Speed (SLS) – Bezpečná rychlost

Popis funkce

Funkce SLS sleduje otáčky motoru řízeného měničem a podle nastaveného módu buď sníží otáčky motoru na bezpečnou hodnotu nebo sleduje zda nebyly bezpečné otáčky překročeny. V případě nedodržení bezpečných podmínek provozu (např. měnič nesleduje nastavenou rampu nebo překročí maximální povolené otáčky), je aktivován ochranný mechanismus, který aktivuje funkci SS1 a následně STO, případně i SBC.

Bezpečnostní funkce SLS

Použití a zákaznické výhody

Jistě si dovedete představit situaci kdy máte mnoho strojů, které je potřeba během výroby přenastavit nebo provádět na nich provozní úkony. Stroje jsou dále v provozu (např. se stále otáčejí některé části stroje) nebo je nutno je z bezpečnostních důvodů zastavit. Pracovník provozu, který na strojích pracuje je trvale vystaven potencionálnímu nebezpečí ze strany točivých částí stroje ať už během provozu nebo při startu a zastavení stroje. Použitím funkce SLS dochází ke snížení otáček stroje nebo hlídání bezpečných otáček. Tak je dosaženo podstatně větší bezpečnosti osob obsluhujících stroje, ale i úspoře času (protože stroj není potřeba při snížených otáčkách vypínat).

Safe Speed Monitor (SSM) – bezpečné hlídání rychlosti

Popis funkce

Tato funkce signalizuje výstupním signálem stav, kdy rychlost pohonu je nižší než definovaná mez.

Bezpečnostní funkce SSF

Použití

Při plnění odstředivky jsou předepsány maximální otáčky povolené otáčky. Funkce SSM svým výstupním signálem v PROFIsafe komunikaci poskytne informaci řídící jednotce, že plnění může být spuštěno.

Safe Direction (SDI) – bezpečný směr otáčení

Popis funkce

Tato funkce zajistí chod pohonu ve správném směru.

Bezpečnostní funkce SDI

Použití

Pokud portálový jeřáb dojede na koncové spínače, funkce zajistí rozjezd jeřábu správným směrem.